Sprawozdanie z otwartego seminarium członków oraz sympatyków PSSI na Akademii Górniczo-Hutniczej

Dnia 16. listopada 2012 roku w sali 429 budynku C2 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z inicjatywy grona krakowskich członków PSSI odbyło się otwarte seminarium członków oraz sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji. W seminarium wzięło udział ponad 30 osób, w tym członkowie PSSI z różnych ośrodków naukowych w Polsce.

Seminarium rozpoczęło się od powitania uczestników przez Zarząd. Odtworzone zostało nagranie powitalne Prof. Ryszarda Tadeusiewicza.

Głównym punktem seminarium była prelekcja dra Marcina Dziubińskiego, prezentującego rezultaty swoich badań zawartych w pracy doktorskiej pt. „Complexity issues in multimodal logics for multiagent systems”, która została nagrodzona w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji w roku 2011.

Po prezentacji odtworzono nagranie przewodniczącego Komisji Konkursowej, Prof. Stanisława Matwina, który podkreślał wysoki poziom zgłoszonych prac oraz istotną rolę konkursu. Profesorowie Jerzy Stefanowski i Janusz Kacprzyk wygłosili krótką prezentację o zasadach konkursu, sposobie oceniania i wyłaniania zwycięskiej rozprawy, po czym nastąpiło wręczenie nagrody dla laureata konkursu PSSI.

Następnie miała miejsce prezentacja firmy Softhis Sp. z o.o., która jest Patronem PSSI.

Druga część seminarium poświęcona była prezentacji badań prowadzonych przez członków PSSI w zespołach naukowych w różnych ośrodkach w Polsce. Tę część otworzył prof. Jerzy Stefanowski prezentując badania prowadzone w Instytucie Informatyki na Politechnice Poznańskiej. Zespół prof. Marka Skomorowskiego zaprezentował spektrum badań prowadzonych w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Następnie prof. Mieczysław L. Owoc zaprezentował badania prowadzone w Katedrze Systemów Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na koniec swoje obszary badawcze zaprezentowały 2 zespoły z Akademii Górniczo-Hutniczej: prof. Grzegorz Dobrowolski zaprezentował wybrane obszary badań oraz projekty pracowników Katedra Informatyki, natomiast Weronika T. Adrian zaprezentowała badania prowadzone przez Zespół Badawczy GEIST z Katedry Informatyki Stosowanej.

:pl:activities:seminaria:krakow20121116:photo:rtad.jpg Otwarcie seminarium przez Zarząd PSSI (Ryszard Tadeusiewicz, Grzegorz J. Nalepa, Antoni Ligęza)
:pl:activities:seminaria:krakow20121116:photo:dziubinski2.jpg Complexity issues in multimodal logics for multiagent systems
Prezentacja nagrodzonej pracy dra Marcina Dziubińskiego
Promotor: dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz, Uniwersystet Warszawski
:pl:activities:seminaria:krakow20121116:photo:gratulacje1.jpg Wręczenie nagród przez Komisję Konkursową, w składzie:
Przewodniczący: Prof. Stanisław Matwin, IPI PAN i University of Ottawa, Kanada
Członkowie:
• Prof. Janusz Kacprzyk, IBS PAN
• Prof. Antoni Ligęza, AGH
• Prof. Andrzej Skowron, Uniwersytet Warszawski
• Prof. Jerzy Stefanowski, Politechnika Poznańska
:pl:activities:seminaria:krakow20121116:photo:softhis1.jpg Softhis - web driven company  Softhis. Partnerstwo nauki i branży IT nie tylko dla wielkich graczy
Marcin Nowak, Prezentacja Patrona PSSI – firmy Softhis Sp. z o.o.
Firma Softhis od 2011 roku jest Patronem (członkiem wspierającym) PSSI. Softhis specjalizuje się w rozwiązaniach informatycznych dla Internetu. Działa ona na pograniczu rynku aplikacji internetowych, agencji interaktywnych oraz firm tworzących oprogramowanie dedykowane i integrujących systemy. W swoich implementacjach wykorzystuje ona najnowocześniejsze narzędzia i koncepcje z zakresu technologii inteligentnych, w tym Semantic Web.
:pl:activities:seminaria:krakow20121116:photo:coffeebreak.jpg Przerwa kawowa
:pl:activities:seminaria:krakow20121116:photo:stefanowski.jpg Badania w zakresie sztucznej inteligencji na Politechnice Poznanskiejprezentacja.pdf
Jerzy Stefanowski (Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska)
Badania w zakresie sztucznej inteligencji na Politechnice Poznańskiej prowadzone są przez grupy badawcze związanie z dwoma wydziałami: Wydziałem Informatyki (w Instytucie Informatyki) oraz Wydziałem Elektrycznym (w Instytucie Automatyki i Inżynierii Informatycznej). W przypadku Instytutu Informatyki można wyróżnić różne formalne i nieformalne zespoły, które pracują w takich obszarach, jak: semantic data mining, rule-based decision support, uczenie maszynowe i eksploracja danych, inteligencja obliczeniowa. W strukturze Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej wyróżniamy trzy grupy badawcze związane ze sztuczną inteligencją, w których prowadzone są badania nad 1) sterowanym semantyką projektowaniem i użytkowaniem systemów informatycznych, 2) semantyczną integracją danych w środowisku rozproszonym o architekturze P2P oraz modelami integrowania danych niepewnych w medycznych systemach ekspertowych, 3) teorio-informacyjnym wnioskowaniem abdukcyjnym.
:pl:activities:seminaria:krakow20121116:photo:skomorowski.jpg Badania z zakresu sztucznej inteligencji prowadzone w Instytucie Informatyki UJprezentacja.pdf
Stanisław Brodowski, Ewa Matczyńska, Włodzimierz Moczurad, Igor Podolak,
Marek Skomorowski, Jacek Śmietański, Bartosz Zieliński, Marcin Żelawski
(Instytut Informatyki UJ)
Referat dotyczył badań z zakresu sztucznej inteligencji prowadzonych obecnie w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w szczególności w Katedrze Informatyki Stosowanej tego Instytutu. Badania te obejmują następujące zagadnienia: Hierarchiczna, hybrydowa predykcja zmiennej rzeczywistej (Stanisław Brodowski); Analiza ekspresji genów za pomocą map Kohonena i Monte Carlo Planning w problemie sequence assembly (Ewa Matczyńska); Kody na figurach zaczepionych (Włodzimierz Moczurad); Syntaktyczne rozpoznawanie (klasyfikacja) obrazów (scen) zniekształconych (Marek Skomorowski); Poszukiwanie patologicznych białek we krwi i diagnoza wczesnego raka prostaty (Jacek Śmietański); Wykrywanie wybranych objawów chorób reumatycznych na podstawie zdjęć rentgenowskich rąk (Bartosz Zieliński); Zastosowania teorii homologii w rozpoznawaniu i przetwarzaniu obrazów (Marcin Żelawski).
:pl:activities:seminaria:krakow20121116:photo:owoc3.jpg Sztuczne inteligencja w dydaktyce i badaniach na UE Wrocławprezentacja.pdf
Mieczysław L. Owoc (Katedra Systemów Sztucznej Inteligencji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Prezentacja aktywności pracowników i studentów zajmujących się sztuczną inteligencją (AI) (ujęta jako: Sztuczna inteligencja w dydaktyce i badaniach na UE Wrocław) obejmowała 1) krótką charakterystykę podmiotów działających w obszarze AI. Dodatkowo przedstawiono także instytucje współpracujące z uczelnią w ramach zawartych umów i projektów, 2) syntetyczną prezentację dydaktyki zorientowanej na rozwiązywanie problemów i popularyzację narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję w zarządzaniu i finansach, 3) specyfikację badań indywidualnych oraz zespołowych prowadzonych w ramach uczelni. W części końcowej zasygnalizowano aktualnie prowadzone w ramach Instytutu Informatyki Ekonomicznej projekty: LOGICAL oraz InKOM.
:pl:activities:seminaria:krakow20121116:photo:dobrowolski1.jpg Wybrane obszary badań oraz projekty pracowników Grupy Inteligentnych Systemow Informacyjnychprezentacja.ppt
Edward Nawarecki, Krzysztof Cetnarowicz, Grzegorz Dobrowolski,
Bartłomiej Śnieżyński, Aleksander Byrski (Katedra Informatyki AGH)
:pl:activities:seminaria:krakow20121116:photo:geist.jpg Badania prowadzone przez Zespół Badawczy GEISTprezentacja.pdf
Antoni Ligęza, Grzegorz J. Nalepa, Krzysztof Kaczor, Weronika T. Adrian,
Krzysztof Kluza, Szymon Bobek (Katedra Informatyki Stosowanej AGH)
W prezentacji przedstawiono główne obszary działań zespołu badawczego GEIST z Katedry Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie. Zespół kierowany jest przez dr. hab. inż. Grzegorza J. Nalepę i działa pod opieką naukową prof. dr. hab. inż. Antoniego Ligęzy. Główne obszary badawcze przywołane w prezentacji to technologie business intelligence (w szczególności reprezentacja formalna i wizualne metody projektowania regułowych baz wiedzy, projektowanie i weryfikacja procesów biznesowych, użycie ontologii, reguł i procesów do zarządzania wiedzą) oraz ambient intelligence (inteligentne interfejsy użytkownika, kontekstowe aplikacje mobilne). Działania zespołu w 2012 roku to m.in. organizacja warsztatu KESE na konferencji ECAI 2012, poprowadzenie tutorialu na konferencji PSSI (FedCSIS 2012) oraz pozyskanie projektów finansowanych przez NCN i NCBiR. Ponadto zespół przygotowuje nową specjalność dla studentów Informatyki Stosowanej na WEAIiIB AGH o nazwie Systemy Inteligentne, w ramach której prowadzona będzie dydaktyka z szeroko pojętych technologii sztucznej inteligencji.
:pl:activities:seminaria:krakow20121116:photo:ligeza2.jpg Podsumowanie i oficjalne zamknięcie seminarium

:pl:activities:seminaria:krakow20121116:photo

Więcej informacji znajduje się na podstronie organizacyjnej.

  • pl/activities/seminaria/krakow20121116.txt
  • ostatnio zmienione: 4 lat temu
  • przez 127.0.0.1