pl:bodies

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:bodies [2020/06/17 21:31] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Organy Stowarzyszenia ======
  
 +Organami Stowarzyszenia są:
 +  - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
 +  - [[pl:board|Zarząd Stowarzyszenia]],
 +  - Komisja Rewizyjna, 
 +  - [[pl:committee|Rada Naukowa]].
 +
 +===== Walne Zebranie =====
 +
 +Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. 
 +W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków.
 +
 +===== Zarząd =====
 +
 +Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 +Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem, podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia i wykluczenia członkostwa, uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych, składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, decydowanie o wysokości, formie i terminach opłacania składek członkowskich.
 +
 +===== Komisja Rewizyjna =====
 +
 +Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, a w jej skład wchodzi trzech członków.
 +
 +Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu, składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi, przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich, składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.
 +
 +===== Rada Naukowa =====
 +
 +Działalność Zarządu wspierana jest przez Radę Naukową, skupiającą wybitnych przedstawicieli polskiego środowiska naukowego z obszaru sztucznej inteligencji.
 +
 +Rada Naukowa PSSI została powołana na Walnym Zebraniu, które odbyło się dnia 28 lipca 2010 roku, jako statutowy organ doradczy. Do zakresu kompetencji Rady należy m.in. formułowanie opinii, rad i sugestii w kwestiach bieżącej działalności oraz inicjowanie i proponowanie przyszłych działań i kierunków rozwoju Stowarzyszenia. Ponadto do zadań Rady należy opiniowanie nagród naukowych przyznawanych przez PSSI oraz recenzowanie prac konkursowych, konferencyjnych w konkursach i konferencjach organizowanych przez PSSI.
 +
 +Zgodnie ze Statutem PSSI członkami Rady Naukowej mogą być członkowie zwyczajni i honorowi PSSI, którzy zostali wybrani przez Walne Zebranie do zasiadania w tym organie. Kandydaturę na członka Rady Naukowej proponuje grupa minimum 3 członków PSSI. Choć statutowa formuła przyjmowania członków nie zobowiązuje do przedstawienia rekomendacji przez członka Rady Naukowej PSSI, jest to jednak mile widziane.
  • pl/bodies.txt
  • ostatnio zmienione: 10 miesięcy temu
  • (edycja zewnętrzna)