Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:activities:seminaria:krakow20121116 [2020/06/17 22:10] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +
 +====== Sprawozdanie z otwartego seminarium członków oraz sympatyków PSSI na Akademii Górniczo-Hutniczej ======
 +
 +{{:​pl:​activities:​seminaria:​krakow20121116:​img:​pssi-banner.jpg?​220 ​ |}}
 +
 +Dnia 16. listopada 2012 roku w sali 429 budynku C2 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ​
 +z inicjatywy grona krakowskich członków PSSI odbyło się otwarte seminarium członków ​
 +oraz sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji. ​
 +W seminarium wzięło udział ponad 30 osób, w tym członkowie PSSI z różnych ośrodków naukowych w Polsce.
 +
 +Seminarium rozpoczęło się od powitania uczestników przez Zarząd.
 +Odtworzone zostało nagranie powitalne Prof. Ryszarda Tadeusiewicza.
 +
 +Głównym punktem seminarium była prelekcja dra Marcina Dziubińskiego,​
 +prezentującego rezultaty swoich badań zawartych w pracy doktorskiej ​
 +pt. "​Complexity issues in multimodal logics for multiagent systems", ​
 +która została nagrodzona w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji w roku 2011.
 +
 +Po prezentacji odtworzono nagranie przewodniczącego Komisji Konkursowej, ​
 +Prof. Stanisława Matwina, który podkreślał wysoki poziom zgłoszonych prac oraz istotną rolę konkursu.
 +Profesorowie Jerzy Stefanowski i Janusz Kacprzyk wygłosili krótką prezentację o zasadach konkursu,
 +sposobie oceniania i wyłaniania zwycięskiej rozprawy,
 +po czym nastąpiło wręczenie nagrody dla laureata konkursu PSSI.
 +
 +Następnie miała miejsce prezentacja firmy Softhis Sp. z o.o., która jest Patronem PSSI.  ​
 +
 +Druga część seminarium poświęcona była prezentacji badań ​
 +prowadzonych przez członków PSSI w zespołach naukowych w różnych ośrodkach w Polsce.
 +Tę część otworzył prof. Jerzy Stefanowski prezentując badania prowadzone ​
 +w Instytucie Informatyki na Politechnice Poznańskiej.
 +Zespół prof. Marka Skomorowskiego zaprezentował spektrum badań prowadzonych ​
 +w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 +Następnie prof. Mieczysław L. Owoc zaprezentował badania
 +prowadzone w Katedrze Systemów Sztucznej Inteligencji
 +Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 +Na koniec swoje obszary badawcze zaprezentowały 2 zespoły z Akademii Górniczo-Hutniczej:​
 +prof. Grzegorz Dobrowolski zaprezentował wybrane obszary badań oraz projekty pracowników ​
 +Katedra Informatyki,​ natomiast Weronika T. Adrian zaprezentowała ​
 +badania prowadzone przez Zespół Badawczy GEIST z Katedry Informatyki Stosowanej.
 +
 +===== Referaty ====== ​
 +
 +^ {{gallery>:​pl:​activities:​seminaria:​krakow20121116:​photo:​rtad.jpg?​150&​lightbox|}}^ Otwarcie seminarium przez Zarząd PSSI (Ryszard Tadeusiewicz,​ Grzegorz J. Nalepa, Antoni Ligęza)^ ​
 +| {{gallery>:​pl:​activities:​seminaria:​krakow20121116:​photo:​dziubinski2.jpg?​150&​lightbox|}}| //​**Complexity issues in multimodal logics for multiagent systems**// \\ Prezentacja nagrodzonej pracy dra **Marcina Dziubińskiego** \\ Promotor: dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz,​ Uniwersystet Warszawski | 
 +^ {{gallery>:​pl:​activities:​seminaria:​krakow20121116:​photo:​gratulacje1.jpg?​150&​lightbox|}}^ Wręczenie nagród przez Komisję Konkursową,​ w składzie:​\\ Przewodniczący:​ Prof. Stanisław Matwin, IPI PAN i University of Ottawa, Kanada\\ Członkowie:​\\ • Prof. Janusz Kacprzyk, IBS PAN\\ • Prof. Antoni Ligęza, AGH\\ • Prof. Andrzej Skowron, Uniwersytet Warszawski\\ • Prof. Jerzy Stefanowski,​ Politechnika Poznańska^
 +| {{gallery>:​pl:​activities:​seminaria:​krakow20121116:​photo:​softhis1.jpg?​150&​lightbox|}} | [[http://​www.softhis.com|{{ ​ :​img:​softhis-logo-tlo.png?​300|Softhis - web driven company ​ }}]] //​**Softhis. Partnerstwo nauki i branży IT nie tylko dla wielkich graczy**//​\\ **Marcin Nowak**, Prezentacja Patrona PSSI – firmy Softhis Sp. z o.o.\\ Firma [[http://​www.softhis.com|Softhis]] od 2011 roku jest Patronem (członkiem wspierającym) PSSI. Softhis specjalizuje się w rozwiązaniach informatycznych dla Internetu. Działa ona na pograniczu rynku aplikacji internetowych,​ agencji interaktywnych oraz firm tworzących oprogramowanie dedykowane i integrujących systemy. W swoich implementacjach wykorzystuje ona najnowocześniejsze narzędzia i koncepcje z zakresu technologii inteligentnych,​ w tym Semantic Web.|
 +^ {{gallery>:​pl:​activities:​seminaria:​krakow20121116:​photo:​coffeebreak.jpg?​150&​lightbox|}} ^ Przerwa kawowa ^ 
 +| {{gallery>:​pl:​activities:​seminaria:​krakow20121116:​photo:​stefanowski.jpg?​150&​lightbox|}} | //**Badania w zakresie sztucznej inteligencji na Politechnice Poznanskiej**//​ -- {{:​pl:​activities:​seminaria:​krakow20121116:​pssi-seminarium-referat-pp.pdf|prezentacja.pdf}} \\ **Jerzy Stefanowski** (Instytut Informatyki,​ Politechnika Poznańska) \\ Badania w zakresie sztucznej inteligencji na Politechnice Poznańskiej prowadzone są przez grupy badawcze związanie z dwoma wydziałami:​ Wydziałem Informatyki (w Instytucie Informatyki) oraz Wydziałem Elektrycznym (w Instytucie Automatyki i Inżynierii Informatycznej). W przypadku Instytutu Informatyki można wyróżnić różne formalne i nieformalne zespoły, które pracują w takich obszarach, jak: semantic data mining, rule-based decision support, uczenie maszynowe i eksploracja danych, inteligencja obliczeniowa. W strukturze Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej wyróżniamy trzy grupy badawcze związane ze sztuczną inteligencją,​ w których prowadzone są badania nad 1) sterowanym semantyką projektowaniem i użytkowaniem systemów informatycznych,​ 2) semantyczną integracją danych w środowisku rozproszonym o architekturze P2P oraz modelami integrowania danych niepewnych w medycznych systemach ekspertowych,​ 3) teorio-informacyjnym wnioskowaniem abdukcyjnym. |
 +| {{gallery>:​pl:​activities:​seminaria:​krakow20121116:​photo:​skomorowski.jpg?​150|}} | //**Badania z zakresu sztucznej inteligencji prowadzone w Instytucie Informatyki UJ**// -- {{:​pl:​activities:​seminaria:​krakow20121116:​pssi-seminarium-referat-uj.pdf|prezentacja.pdf}}\\ **Stanisław Brodowski, Ewa Matczyńska,​ Włodzimierz Moczurad, Igor Podolak, \\ Marek Skomorowski,​ Jacek Śmietański,​ Bartosz Zieliński, Marcin Żelawski** (Instytut Informatyki UJ)  \\ Referat dotyczył badań z zakresu sztucznej inteligencji prowadzonych obecnie w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,​ a w szczególności w Katedrze Informatyki Stosowanej tego Instytutu. Badania te obejmują następujące zagadnienia:​ Hierarchiczna,​ hybrydowa predykcja zmiennej rzeczywistej (Stanisław Brodowski); Analiza ekspresji genów za pomocą map Kohonena i Monte Carlo Planning w problemie sequence assembly (Ewa Matczyńska);​ Kody na figurach zaczepionych (Włodzimierz Moczurad); Syntaktyczne rozpoznawanie (klasyfikacja) obrazów (scen) zniekształconych (Marek Skomorowski);​ Poszukiwanie patologicznych białek we krwi i diagnoza wczesnego raka prostaty (Jacek Śmietański);​ Wykrywanie wybranych objawów chorób reumatycznych na podstawie zdjęć rentgenowskich rąk (Bartosz Zieliński);​ Zastosowania teorii homologii w rozpoznawaniu i przetwarzaniu obrazów (Marcin Żelawski).|
 +| {{gallery>:​pl:​activities:​seminaria:​krakow20121116:​photo:​owoc3.jpg?​150&​lightbox|}} | //​**Sztuczne inteligencja w dydaktyce i badaniach na UE Wrocław**//​ -- {{:​pl:​activities:​seminaria:​krakow20121116:​pssi-seminarium-referat-uewroc.pdf|prezentacja.pdf}} \\ **Mieczysław L. Owoc** (Katedra Systemów Sztucznej Inteligencji,​ Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) \\ Prezentacja aktywności pracowników i studentów zajmujących się sztuczną inteligencją (AI) (ujęta jako: Sztuczna inteligencja w dydaktyce i badaniach na UE Wrocław) obejmowała **1)** krótką charakterystykę podmiotów działających w obszarze AI. Dodatkowo przedstawiono także instytucje współpracujące z uczelnią w ramach zawartych umów i projektów, **2)** syntetyczną prezentację dydaktyki zorientowanej na rozwiązywanie problemów i popularyzację narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję w zarządzaniu i finansach, **3)** specyfikację badań indywidualnych oraz zespołowych prowadzonych w ramach uczelni. W części końcowej zasygnalizowano aktualnie prowadzone w ramach Instytutu Informatyki Ekonomicznej projekty: LOGICAL oraz InKOM.|
 +| {{gallery>:​pl:​activities:​seminaria:​krakow20121116:​photo:​dobrowolski1.jpg?​150&​lightbox|}} | //**Wybrane obszary badań oraz projekty pracowników Grupy Inteligentnych Systemow Informacyjnych**//​ -- {{:​pl:​activities:​seminaria:​krakow20121116:​pssi-seminarium-referat-ki.ppt|prezentacja.ppt}} \\ Edward Nawarecki, Krzysztof Cetnarowicz,​ **Grzegorz Dobrowolski**,​ \\ Bartłomiej Śnieżyński,​ Aleksander Byrski (Katedra Informatyki AGH) |
 +| {{gallery>:​pl:​activities:​seminaria:​krakow20121116:​photo:​geist.jpg?​150&​lightbox|}} | //**Badania prowadzone przez Zespół Badawczy GEIST**// -- {{:​pl:​activities:​seminaria:​krakow20121116:​pssi-seminarium-referat-geist.pdf|prezentacja.pdf}}\\ Antoni Ligęza, Grzegorz J. Nalepa, Krzysztof Kaczor, **Weronika T. Adrian**, \\ Krzysztof Kluza, Szymon Bobek (Katedra Informatyki Stosowanej AGH)  \\ W prezentacji przedstawiono główne obszary działań zespołu badawczego GEIST z Katedry Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie. Zespół kierowany jest przez dr. hab. inż. Grzegorza J. Nalepę i działa pod opieką naukową prof. dr. hab. inż. Antoniego Ligęzy. Główne obszary badawcze przywołane w prezentacji to technologie business intelligence (w szczególności reprezentacja formalna i wizualne metody projektowania regułowych baz wiedzy, projektowanie i weryfikacja procesów biznesowych,​ użycie ontologii, reguł i procesów do zarządzania wiedzą) oraz ambient intelligence (inteligentne interfejsy użytkownika,​ kontekstowe aplikacje mobilne). Działania zespołu w 2012 roku to m.in. organizacja warsztatu KESE na konferencji ECAI 2012, poprowadzenie tutorialu na konferencji PSSI (FedCSIS 2012) oraz pozyskanie projektów finansowanych przez NCN i NCBiR. Ponadto zespół przygotowuje nową specjalność dla studentów Informatyki Stosowanej na WEAIiIB AGH o nazwie Systemy Inteligentne,​ w ramach której prowadzona będzie dydaktyka z szeroko pojętych technologii sztucznej inteligencji.|
 +^ {{gallery>:​pl:​activities:​seminaria:​krakow20121116:​photo:​ligeza2.jpg?​150&​lightbox|}} ^ Podsumowanie i oficjalne zamknięcie seminarium ^ 
 +
 +===== Galeria zdjęć ====== ​
 +
 +{{gallery>:​pl:​activities:​seminaria:​krakow20121116:​photo?​lightbox}}
 +
 +
 +===== Informacje organizacyjne =====
 +
 +Więcej informacji znajduje się na [[pl:​activities:​seminaria:​krakow20121116:​org|podstronie organizacyjnej]].
  
  • pl/activities/seminaria/krakow20121116.txt
  • ostatnio zmienione: 3 tygodni temu
  • (edycja zewnętrzna)